Interess Fellowship presentation with Erikka Olson '19, Monday, Nov. 12